PROČ PROTESTUJEME?

 

Především je nutné si uvědomit, že vláda ČR slíbila cca. 5,7 mld.Kč na provedení reformy vysokého školství v roce 2004 a tento slib nebyl splněn. Poskytnutá částka byla jen cca.1,9 mld.Kč, což není ani polovina slíbené částky. Vše je o to horší, že zlepšení situace na vysokých školách je jednou z priorit programového prohlášení vlády ČR. Ani zde vláda neplní co řekla. Vysoké školství jako priorita je formulováno i v Národním programu rozvoje vzdělávání v ČR (Bílá kniha) a dále je třeba mít na mysli i tzv. Boloňskou deklaraci, Lisabonský proces či Boloňsko-pražský proces, které rovněž považují vysoké školství za prioritu. Boloňská deklarace jasně vyžaduje od vlády věnovat úsilí tomu, aby k nápravě stavu na vysokých školách došlo v co nejkratším čase. Deklarace si jednoznačně žádá odpovídající investice do vysokého školství tak, aby mohlo být rovnocenným partnerem ostatním evropským zemím. Přes tato všechna vládní ustanovení dochází k trvalé ignoraci požadavků vysokých škol ze strany vlády. Vláda se nechová v souladu s vlastními záměry. Proto jsou na řadě protesty. A kromě toho: slíbenou částku vládě nepromineme. Požadujeme ji zahrnout do rozpočtu vysokých škol pro příští rok a v roce 2005 konečně provést avizovanou reformu vysokého školství!

 

Z analýzy podmínek, které mají vysoké školy v ČR vyplývá, že v současné době je vysoké školství silně podfinancováno. Vzdělávání musí být prioritou sociálně-ekonomického rozvoje ČR, protože rozhodujícím způsobem ovlivňuje lidský a sociální kapitál společnosti, hodnotovou orientaci lidí i kvalitu jejich každodenního života. A právě MŠMT má v rukou velmi silný nepřímý nástroj řízení vysokých škol – jejich financování. Pro odstranění slabých stránek škol a pro naplnění cíle vytvořit z českého vysokého školství atraktivní a konkurenceschopnou součást evropského vzdělávacího prostoru a zároveň hnací sílu rozvoje české ekonomiky je třeba výrazně posílit rozpočet vysokých škol. Navyšování rozpočtu však není nutné jen pro výše zmíněnou konkurenceschopnost, ale i pro šanci začlenit se do oblastí výzkumu a vývoje věd v EU a aktivně se na tomto rozvoji vědy v rámci EU podílet. Dále je třeba si uvědomit, že mezi priority Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy patří mj. vyrovnání výše výdajů do vysokoškolského vzdělávání na úroveň vyspělých států EU. Upozorňujeme, že v zemích EU tvoří výdaje na vzdělávání 6% HDP a výdaje v ČR se tomuto procentu ani zdaleka neblíží! I proto je nutné české vysoké školství výrazně finančně podpořit.

 

NA CO PŘEDEVŠÍM UPOZORŇUJEME?

 

na nutnost:

 

1)      Překonání nejhorších důsledků chronického podfinancování veřejného vysokého školství. Zajištění dostatečných a udržitelných příjmů vysokých škol.

2)      Učinit zásadní krok v naplňování priority prohlášení vlády ČR (podpora vzdělávaní).

3)      Zvýšení úrovně vysokoškolské vzdělanosti (kvantitativně – v počtu přijatých uchazečů, kvalitativně – v úrovni absolventů a jejich úspěšnosti na evropském trhu práce).

4)      Efektivněji rozdělovat státní dotace na činnost veřejných VŠ

 

 

dále upozorňujeme na nutnost např.:

 

a)      Zavedení integrovaných rozvojových programů vysokých škol a komplexních projektů, které vyřeší odstranění slabin vysokých škol.

b)      Prosazení potřebné legislativní úpravy vedoucí ke zjednodušení pravidel v oblasti financování vysokých škol.

c)      Zavedení podpory aktivit spojených s internacionalizací činnosti VŠ, což mj.umožní plné využití zahraničních finančních zdrojů.

d)      Podpořit možnosti vícezdrojového financování činnosti vysokých škol zejména z oblasti podnikatelské sféry.

e)      Napravit nedostačující zajištění informační infrastruktury pro studenty (přístup k internetu a k informačním zdrojům) a nedostačující fondy knihoven a přístup k databázím.

 

(posbíral a upravil Pavel Hofirek)

 

www.radavs.cz

www.msmt.cz

www.tydeneklidu.cz

www.rektori.czDokument byl exportován programem Microsoft® Word 2000 (9.0.2812).