www.tydenneklidu.cz – info@tydenneklidu.cz

přednášky – besedy – happeningy – koncerty – filmové projekce

____________________________________________________________________________________________________

 

Proč jsme neklidní?

 

Prohlášení Týdne neklidu

 

České vysoké školy získaly od roku 1999 veřejnoprávní statut, ale způsobem řízení a financování (které je trvale nedostatečné) zůstávají státními. Česká republika má nízký podíl vysokoškolsky vzdělané populace, ale neexistuje víceletý plán, který by byl politicky a finančně garantován a jehož splnění by vyrovnalo zpoždění za vyspělými zeměmi. Nejcennějším, co vysoké školy mají, je intelektuální kapacita. Současné ekonomické zajištění veřejných vysokých škol však způsobuje odliv nejlepších mladých odborníků, kteří by na školách vytvořili konkurenční prostředí pro starší pedagogy. Naopak, podporuje jejich odchod do zahraničí nebo na lukrativnější pracoviště v České republice. Přestože české vysoké školy udělaly i ve velmi obtížných podmínkách v posledních čtrnácti letech mnoho pro rozšíření a zkvalitnění studijních možností, nebyla dosud jejich snaha politickými elitami oceněna a podpořena.

Týden neklidu je největší protestní akcí vysokoškoláků a pedagogů od roku 1989, která má veřejnost upozornit na neudržitelnost současné situace. Týden neklidu podporuje reformu, kterou navrhla Česká konference rektorů a Rada vysokých škol společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Tato reforma je jediným neprovizorním řešením současného stavu trvalého podfinancování veřejných VŠ a zároveň naplněním vládního slibu o prioritním postavení vysokého školství v její agendě.

Neklid bude trvat tak dlouho, dokud vláda a všechny politické strany zastoupené v Parlamentu České republiky nebudou garantovat celonárodní program vysokoškolského vzdělávání, který bude zakotven už ve státním rozpočtu pro rok 2005. Je nezbytné, aby politická reprezentace přikročila k činům a neuspávala akademickou obec pouze planými sliby.

Týden neklidu se uskuteční v řadě univerzitních měst České republiky, například v Olomouci, Praze, Ostravě, Ústí nad Labem, Brně či Zlíně. Zvolená forma průběhu v podobě diskusních seminářů, happeningů, koncertů, divadelních představení, filmových projekcí apod. má napomoci k zapojení celé akademické obce a široké veřejnosti do debaty o stavu vysokého školství v ČR. Informovanost o katastrofální situaci na vysokých školách je totiž celospolečensky velmi nízká.

Výzva k uspořádání Týdne neklidu byla přijata v Olomouci 16. prosince 2003. Týden neklidu navazuje na happening Pohřeb českých vysokých škol, který se konal v Olomouci 2. prosince 2003, a na protestní pochod k Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky organizovaný Vysokoškolským odborovým svazem v Praze dne 3. prosince 2003. Je rovněž vyvrcholením snah o změnu financování vysokých škol, jimiž byly happening Poprava vysokých škol (2001) a iniciativa Počítejte s námi! (2003).

 

Tradiční trpělivost a slušnost akademické obce je vyčerpána: žádáme změnu!

 

Týden neklidu podporují:

 

Doc. RNDr. Vladimír Baar, CSc. (rektor Ostravské univerzity v Ostravě)

Doc. MUDr. Karel Barták, CSc. (senátor PČR, Hradec Králové, bývalý děkan LF UK v Hradci Králové)

Mgr. Zdeněk Bárta (senátor PČR, Litoměřice)

Doc. PhDr. Ivo Barteček, CSc. (děkan Filosofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci)

Prof. PhDr. Václav Cejpek (rektor Janáčkovy akademie múzických umění v Brně)

Prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D. (místopředseda VOS při Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci )

               a vedoucí Katedry dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci)

Prof. PhDr. Dr. Tomáš Halík (Filosofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze a prezident České křesťanské

               akademie)

Doc. Petr Chalupa, Th.D. (děkan Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého)

Prof. PhDr. Josef Jařab, CSc. (senátor PČR, Opava, prezident Evropské asociace amerikanistů)

Ing. Jaromír Kohlíček,  CSc. (senátor PČR, Ústecký volební kraj)

Prof. MUDr. et PhDr. Jana Mačáková, CSc. (rektorka Univerzity Palackého v Olomouci)

Prof. PhDr. František Mezihorák, Csc. (děkan pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, senátor PČR

               za ČSSD, Olomouc)

Doc. PhDr. Eva Mrhačová, CSc. (děkanka Filosofické fakulty Ostravské univerzity)

Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc. (děkan lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové)

MUDr. Zuzana Roithová, MBA (senátorka PČR za KDU-ČSL, zastupitelka Prahy 10)

Doc. PhDr. Vladimír Řehan (prorektor Univerzity Palackého v Olomouci a vedoucí Katedry psychologie      Filosofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci)

RNDr. Jitka Seitlová (senátorka PČR, zastupitelka Olomouckého kraje)

Ing. Michaela Šojdrová (poslankyně PČR za KDU-ČSL, Zlínský kraj)

RNDr. Vlastimil Tlusták, CSc. (vedoucí Katedry přírodopisu PdF UP Olomouc)

MUDr. Vítězslav Vavroušek (senátor PČR za ODS, Olomouc)

Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. (rektor Univerzity Karlovy v Praze a předseda České konference rektorů)

Prof. PhDr. Vladimír Wolf (děkan Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové)

Vysokoškolský odborový svaz

Rada vysokých škol

Studentská komora Rady vysokých škol

Akademický senát Univerzity Palackého

Akademický senát Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého

Akademický senát Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého

Akademický senát Filosofické fakulty Univerzity Palackého

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Akademický senát 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Akademický senát 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Akademický senát Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy

Akademický senát Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy

Akademický senát Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

Akademický senát Filosofické fakulty Univerzity Karlovy

Akademický senát Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy

Akademický senát Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové

Akademický senát Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy

Akademický senát Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Akademický senát Univerzity Hradec Králové

Akademický senát Ostravské univerzity

Akademický senát Filosofické fakulty Ostravské univerzity

Akademický senát Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Rada uměleckých obcí

Asociace fotografů

Asociace hudebních umělců a vědců

Český filmový a televizní svaz FITES

Herecká asociace

Lékařský odborový klub - Svaz českých lékařů

Obec architektů

Obec překladatelů

Obec spisovatelů

Sdružení rozhlasových tvůrců

Svaz autorů a interpretů

Syndikát výtvarných umělců

Unie výtvarných umělců ČR

a další

 

Za organizátory Týdne neklidu

 

Lucie Trávníčková

Týden neklidu Olomouc

Tisková mluvčí

 

František Zouhar

Týden neklidu Olomouc

Mediální sekceDokument byl exportován programem Microsoft® Word 2000 (9.0.2812).