hlavní stránka
co je týden neklidu
f. a. q.
dokumenty
ohlasy v médiích
fotogalerie
download
odkazy
chat
kniha návštěv
anketyOlomouc
     aktuality
     program
     organizace
Praha
     TN v Praze ZDE!
Ostrava
     aktuality
     program
Ústí nad Labem
     aktuality
     program
Liberec
     aktuality
Hradec Králové
     aktuality
Zlín
Brno
     aktuality

Anketadalší ankety >>

Co je týden neklidu

Kdo pořádá Týden neklidu? | Kdo podporuje Týden neklidu? | Proč Týden neklidu? | Cíle Týdne neklidu | Jakým způsobem bude Týden neklidu probíhat? | Školné | Na co navazuje Týden neklidu? | Bude se v protestech pokračovat?

Stáhnout: doc (zip) | rtf (zip) | htm (zip)F. A. Q. (dokument z 18. března 2004)

F. A. Q. - Nejčastější dotazy na Týden neklidu

Kdo pořádá Týden neklidu?

Pořadateli Týdne neklidu jsou studenti a pedagogové veřejných vysokých škol, nespokojení se současným stavem vysokého školství v České republice a přístupem politické reprezentace k této situaci.

Kdo podporuje Týden neklidu?

Týden neklidu získal širokou podporu v akademické obci i odborné veřejnosti. Týden neklidu již podpořili:

Doc. RNDr. Vladimír Baar, CSc. (rektor Ostravské univerzity v Ostravě)

Doc. MUDr. Karel Barták, CSc. (senátor PČR, Hradec Králové, bývalý děkan LF UK v Hradci Králové)

Mgr. Zdeněk Bárta (senátor PČR, Litoměřice)

Doc. PhDr. Ivo Barteček, CSc. (děkan Filosofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci)

Prof. PhDr. Václav Cejpek (rektor Janáčkovy akademie múzických umění v Brně)

Prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D. (místopředseda VOS při Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci) a vedoucí Katedry dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci)

Prof. PhDr. Dr. Tomáš Halík (Filosofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze a prezident České křesťanské akademie)

Doc. Petr Chalupa, Th.D. (děkan Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého)

Prof. PhDr. Josef Jařab, CSc. (senátor PČR, Opava, prezident Evropské asociace amerikanistů)

Ing. Jaromír Kohlíček, CSc. (senátor PČR, Ústecký volební kraj)

Prof. MUDr. et PhDr. Jana Mačáková, CSc. (rektorka Univerzity Palackého v Olomouci)

Prof. PhDr. František Mezihorák, Csc. (děkan pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, senátor PČR za ČSSD, Olomouc)

Doc. PhDr. Eva Mrhačová, CSc. (děkanka Filosofické fakulty Ostravské univerzity)

Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc. (děkan lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové)

MUDr. Zuzana Roithová, MBA (senátorka PČR za KDU-ČSL, zastupitelka Prahy 10)

Doc. PhDr. Vladimír Řehan (prorektor Univerzity Palackého v Olomouci a vedoucí Katedry psychologie Filosofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci)

RNDr. Jitka Seitlová (senátorka PČR, zastupitelka Olomouckého kraje)

Ing. Michaela Šojdrová (poslankyně PČR za KDU-ČSL, Zlínský kraj)

RNDr. Vlastimil Tlusták, CSc. (vedoucí Katedry přírodopisu PdF UP Olomouc)

MUDr. Vítězslav Vavroušek (senátor PČR za ODS, Olomouc)

Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. (rektor Univerzity Karlovy v Praze a předseda České konference rektorů)

Prof. PhDr. Vladimír Wolf (děkan Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové)

Vysokoškolský odborový svaz

Rada vysokých škol

Studentská komora Rady vysokých škol

Akademický senát Univerzity Palackého

Akademický senát Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého

Akademický senát Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého

Akademický senát Filosofické fakulty Univerzity Palackého

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Akademický senát 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Akademický senát 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Akademický senát Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy

Akademický senát Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy

Akademický senát Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

Akademický senát Filosofické fakulty Univerzity Karlovy

Akademický senát Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy

Akademický senát Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové

Akademický senát Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy

Akademický senát Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Akademický senát Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

Akademický senát Elektrotechnické fakulty Českého vysokého učení technického v Praze

Akademický senát Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

Akademický senát Ostravské univerzity

Akademický senát Filosofické fakulty Ostravské univerzity

Akademický senát Fakulty strojní Technické univerzity v Liberci

Akademický senát Univerzity Hradec Králové

Akademický senát Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Rada uměleckých obcí

Asociace fotografů

Asociace hudebních umělců a vědců

Český filmový a televizní svaz FITES

Herecká asociace

Lékařský odborový klub - Svaz českých lékařů

Obec architektů

Obec překladatelů

Obec spisovatelů

Sdružení rozhlasových tvůrců

Svaz autorů a interpretů

Syndikát výtvarných umělců

Unie výtvarných umělců ČR

a další

Proč Týden neklidu?

Nezájem politické reprezentace o vysokoškolskou problematiku a její neochota podniknout konkrétní kroky k nápravě katastrofální situace na vysokých školách nutí akademickou obec volit důraznější metody k prosazení svých požadavků.

Nezbytnost komplexní reformy vysokého školství je zřejmá již delší dobu. Doposud se však řešily všechny problémy pouze provizorním způsobem. Navíc se na vysoké školy kladly nároky, které nebyly odpovídajícím způsobem zajišťované finančními prostředky. Jedním z nich je požadavek na přijímání velkého množství studentů, na jaké už ale v mnoha případech nestačí stávající kapacity vysokých škol, ať už z hlediska prostor pro výuku, tak početního stavu kantorů, kteří jsou poté nuceni učit velké skupiny studentů najednou, což znemožňuje individuální přístup.

Zároveň se nedostává finančních prostředků ani na běžný provoz školy. Budovy jsou často ve stavu, který by se s trochou nadsázky dal nazvat blízký zřícení, vnitřní vybavení, ať už se jedná o židle, stoly či počítače, je v lepším případě zastaralé, v horším žádné. Nedostatek financí je zřejmý i z nedostatku učebních textů, v knihovnách chybí většina publikací, nezbytných k udržení kroku s univerzitami ve vyspělých zemích, mezi které se Česká republika řadí. Stav vysokého školství a přístup politiků k této problematice ji ale staví spíše mezi země rozvojové.

Politici řadu let deklarují vysoké školství jako jednu z priorit našeho státu, doposud ale vše skončilo pouze u slibů. Po mnoha letech bezvýsledných jednání je nezbytné se ozvat důraznějším způsobem. Vyzýváme tímto politickou reprezentaci, aby přijala závazné prohlášení o prosazení reformy veřejných vysokých škol. Tyto kroky se musí projevit již v rozpočtu na rok 2005.

Cíle Týdne neklidu.

Cílem Týdne neklidu je podpořit reformu veřejných vysokých škol, připravenou Českou konferencí rektorů společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. K jejímu uskutečnění je nezbytné navýšení finančních prostředků směřujících do školství přinejmenším na úroveň, jaké nyní průměrně dosahují země Evropské unie, tj. 1,5% HDP. ČR v současné době vydává na vysoké školství 0,8% HDP, což je méně než například v Keni, Senegalu či Egyptě.

Dalším vyústěním Týdne neklidu je donutit politickou reprezentaci, aby přijala závazné prohlášení o prosazení reformy veřejných vysokých škol, která se projeví již v rozpočtu na rok 2005.

Jedním z nejdůležitějších cílů Týdne neklidu je informovat veřejnost o problematice veřejného vysokého školství.

Jakým způsobem bude Týden neklidu probíhat?

V rámci Týdne neklidu budou uspořádány přednášky, diskusní fóra, happeningy, koncerty, divadelní představení a filmové projekce. Těmito informačními a kulturními akcemi chceme upozornit na situaci, v jaké se veřejné vysoké školy nacházejí a zároveň zvýšit informovanost akademické obce a veřejnosti o našich cílech a průběhu dosavadních aktivit směřujících ke změně vysokého školství.

Týden neklidu proběhne v Olomouci, Praze, Ostravě, Zlíně, Brně, Ústí nad Labem a Liberci.

Školné.

Současná výše finančních prostředků jdoucích do veřejného vysokého školství z veřejných rozpočtů dosahuje necelých 0,8% HDP. Průměr v zemích Evropské unie ale činí 1,5% HDP. Diskuse o školném je bezpředmětná, dokud nebude dosaženo úrovně financování běžné v rámci EU. Doposud předkládané varianty spolufinancování studia studenty jsou provizorním řešením, které nebere v potaz reálný dopad tohoto způsobu financování na rozpočet VŠ. Otázka školného je zajisté důležitým problémem, předmětem jednání se ale může stát až po prosazení cílů Týdne neklidu.

Na co navazuje Týden neklidu?

Týden neklidu navazuje na mnoho aktivit, které mu předcházely v uplynulých letech. Z větších akcí jde například o iniciativu Počítejte s námi, protestní kampaň Růže pro Zemana či happeningy Poprava českých vysokých škol a Pohřeb českých vysokých škol, které proběhly během posledních tří let.

Bude se v protestech pokračovat?

Pokud Týden neklidu uspěje a jeho cíle budou naplněny, tak ne. Ale v případě, že nedojde k žádným výraznějším změnám a politická reprezentace se neodhodlá ke konkrétním krokům k nápravě současného stavu, budou protesty pokračovat i nadále a jejich důraz se bude stupňovat.

Přitvrdíme!!!


Poslední aktualizace: 22. března 2004 10:00 | Návrhy a připomínky:

Váš prohlížeč nepodporuje JavaScript. Pro plnohodnotné prohlížení těchto stránek doporučujeme aktivovat tuto funkci nebo instalaci prohlížeče podporujícího tuto moderní technologii.

ib net


NAVRCHOLU.cz